KALENDÁŘ AKCÍ
všechny akce...

TOPlist

 

jméno: heslo: Uživatel: NEPŘIHLÁŠEN

O škole

Střední škola ekonomiky a podnikání Vyškov s.r.o.
Purkyňova 308/39, 682 01 Vyškov

IČO:

25325523
Právní forma:  společnost s ručením omezeným
Poskytovaný druh vzdělání: středoškolské odborné 
vzdělání ve studijním oboru 63 41-M/01 Ekonomika a podnikání 
/denní čtyřleté maturitní studium/
  64 41-L/51 Podnikání (denní dvouleté maturitní nástavbové studium)

Škola je ve vyškovském regionu jedinou soukromou střední školou. Sídlí v pronajatých prostorách ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o. Výhodu představuje blízkost dopravního uzlu autobusové i železniční dopravy (cca 5 – 10 minut chůze), vyhovující dopravní obslužnost směrem na Brno a Prostějov.

Pro žáky se vzdálenějším bydlištěm škola smluvně zajišťuje ubytování u partnerských organizací (v nedalekém Rousínově dosažitelném linkami IDS JmK během 15 minut – Domov mládeže Středního odborného učiliště nábytkářského, Tyršova 224/16, Rousínov).

Stravování žáků (obědy) je smluvně zajištěno v objektu školy cestou ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Pro výuku je určeno 6 učeben, což je počet dostačující vzhledem k profilaci školy jako školy s menším počtem žáků umožňujícím individuální přístup pedagogů. Z učeben jsou dvě vybaveny zabudovanou multimediální technikou, čtyři z nich internetovým připojením, přičemž jedna z učeben slouží jako odborná učebna pro výuku informatiky, techniky administrativy a obchodní korespondence (s příslušným počítačovým vybavením a internetovým připojením, vybavenost 18 PC). Vyučující v rámci výuky mohou rovněž využívat mobilní televizor a videorekordérem, notebook s přenosným dataprojektorem umožňujícím ozvučení učebny.

Výuka tělesné výchovy využívá kromě prostor tělocvičny ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o., plavecký bazén Aquaparku Vyškov a prostory Squashcentra Vyškov.

Prostory pro výuku odpovídají svými podmínkami požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy, zejména vyhláškou č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, a nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. Ve škole je zřízena hygienická kabinka pro děvčata (vč. sprchy…).

Výuka je zabezpečena učebnicovým fondem, který škola průběžně aktualizuje a zapůjčuje žákům v rámci školného, tj. bez dalšího navýšení plateb. Pro odborné předměty vyučující dle potřeby připravují pracovní sešity, či sylaby jednotlivých probíraných témat. Případná zadání projektů, úkoly atp. vyučující mohou zveřejňovat pro žáky na webových stránkách školy.

Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů je v maximálně možné míře zajišťována aprobovanými pedagogickými pracovníky. Výuka odborných předmětů je aprobována dle možností, které nabízí současný systém vysokých škol – vždy se však snažíme, aby výuku zajišťovali učitelé s maximálně možným stupněm vzdělání a dostatečnou pedagogickou praxí. Výuku zajišťuje 6 interních a 9 externích vyučujících (především pro odborné předměty). Počet se mění dle potřeb školy.

Odborná praxe probíhá na smluvních pracovištích našich sociálních partnerů na základě uzavíraných smluv o odborné praxi žáků pod dohledem pověřených pracovníků smluvních firem a vedoucího praxí ze strany školy.

Důležitou složkou zajištění chodu školy je spolupráce se sociálními partnery. Zástupci sociálních partnerů a rodičů žáků se podíleli na tvorbě vstupních podkladů pro tvorbu ŠVP, vymezení cílových kompetencí, pravidelnými konzultacemi se podílejí na jeho inovaci z hlediska požadavků, které by měl absolvent školy splňovat. Naši sociální partneři pomáhají pracovníkům školy vytvořit podmínky pro co nejlepší naplnění hlavních vzdělávacích cílů rovněž tím, že učitelům i žákům zprostředkovávají praktické informace a zkušenosti, účastní se významných akcí školy, umožňují tematické exkurze.


Škola je od 1. srpna 2012 zapojena do dvouletého dotačního projektu EU OPVK "EU peníze do SŠ".

EU do škol

V rámci realizace projektu jsou zpracovávány didaktické učební  materiály (tzv. DUMy), které mají pedagogům školy pomoci zkvalitnit výuku především matematiky, zeměpisu a vybraných odborných předmětů. Současně došlo i ke zlepšení ICT vybavení školy, vč. prezentačních technologií.