KALENDÁŘ AKCÍ
všechny akce...

TOPlist

 

jméno: heslo: Uživatel: NEPŘIHLÁŠEN

Studijní obory

A) Charakteristika výuky podle rámcového vzdělávacího programu

RVP 63 41-M/01 Ekonomika a podnikání

Daný rámcový vzdělávací program je určen žákům 9. tříd ZŠ a je realizován v podobě následujících školních vzdělávacích programů (ŠVP):

ŠVP: 01 Podnikatel - řízení malých a středních firem /denní 4leté maturitní studium/

ŠVP: 01 Podnikání v cestovním ruchu /denní 4leté maturitní studium/

ŠVP: 01 Podnikání na kapitálových trzích /denní 4leté maturitní studium/


RVP 64 41-L/51 Podnikání    (výuka bude zahájena od šk. roku 2013/2014)

Daný rámcový vzdělávací program je určen absolventům SOU hledajícím nástavbové maturitní studium a je realizován v podobě následujícího školního vzdělávacího programu (ŠVP):

ŠVP: 01 Podnikání v oboru /denní 2leté maturitní studium určené absolventům SOU/

 

Oba rámcové vzdělávací programy jsou zaměřeny na všestrannou přípravu absolventů pro malé a střední výrobní či obchodní firmy s důrazem na zvládnutí všech základních podnikových činností - zásobování a skladování, výrobních činností, prodejních a marketingových činností, personalistiky, základů finančních a investičních činností.

Absolvent je schopen v praxi vykonávat činnosti spojené s řízením firem. Je připraven samostatně jednat, formulovat stanoviska, přijímat rozhodnutí. Orientuje se ve struktuře managementu firmy, je seznámen se základními styly řízení, principy TIME-managementu, obsahem manažerských funkcí a jejich úlohou v procesu řízení podniku. Díky svým znalostem marketingu je schopen po získání krátké praxe provádět efektivní marketingové strategické plánování a jeho praktickou aplikaci, zvládá přípravu a realizaci marketingového průzkumu trhu. Ovládá právní problematiku, která se vztahuje k podnikatelským aktivitám, zakládání a vedení firmy.

Všeobecné vyučovacích předměty: český jazyk, anglický jazyk (hodinová týdenní dotace u denního studia 3 4 5 5), německý jazyk (hodinová týdenní dotace 3-3-3-3), dějepis, základy společenských věd, matematika, zeměpis, enviromentální výchova, základy přírodních věd, tělesná výchova, rétorika.

Odborné vyučovacích předměty: ekonomika, právo, právo EU, management, marketing, účetnictví, kalkulace cen, informatika (včetně práce s Internetem), technika administrativy a obchodní korespondence (možnost státní zkoušky z psaní na klávesnici a obchodní korespondence), hospodářské výpočty, manažerské řízení, řízení lidských zdrojů, finanční management, daně a pojištění, propagace, psychologie obchodního jednání, seminář zaměřený na volitelný předmět státní maturity (matematika, informatika, společenskovědní základ), modul odborné a modul učební praxe.

Nepovinné vyučovacích předměty u denního studia (otevírají se při minimálním počtu 10 zájemců a bez navýšení školného): konverzace z anglického jazyka, konverzace z německého jazyka, dle požadavků 3. cizí jazyk, fiktivní firma, aplikovaná ekonomie, zbožíznalství, sportovní hry. Dle požadavků žáků lze otevřít i další nepovinné předměty.

Pozn.: Konkrétní učební osnovy jsou k dispozici na ředitelství školy.


ŠVP: 02 Podnikání v cestovním ruchu /denní 4leté studium/

Žáci jsou připravováni pro cestovní kanceláře a agentury na pozice touroperátorů (vytváří zájezdy a pobyty pro CK po kalkulační, obsahové i organizační stránce), průvodců, technických delegátů a administrativních pracovníků - účetních cestovních kanceláří, agentur, turistických informačních center, perspektivně po zapracování vedoucích poboček CK a CA.

Absolvent je schopen kreativně využívat znalostí problematiky cestovního ruchu v praktické činnosti. Je k tomu vybaven informacemi ze studia zeměpisu a norem společenského styku. Orientuje se v problematice cestovního ruchu a jeho ekonomických aspektů, má znalosti o působení vnějších vlivů na rozvoj cestovního ruchu, znalosti o mezinárodním měnovém systému, ovládá účetní a daňovou problematiku. Ovládá právní problematiku, která se vztahuje k podnikatelským aktivitám v oblasti cestovního ruchu, vytváří produkty CR.

Všeobecné vyučovacích předměty: český jazyk, anglický jazyk (hodinová týdenní dotace 3 4 5 5), německý jazyk (hodinová týdenní dotace 3-3-3-3), dějepis, základy společenských věd, matematika, zeměpis, enviromentální výchova, základy přírodních věd, tělesná výchova, rétorika.

Odborné vyučovacích předměty: ekonomika, právo, právo EU, management, marketing, cestovní ruch, geografie cestovního ruchu, účetnictví a kalkulace cen, daně a pojištění, informatika (včetně práce s Internetem), technika administrativy a obchodní korespondence (možnost státní zkoušky z psaní na klávesnici a obchodní korespondence), společenská výchova, dějiny kultury, rétorika, technika služeb CR, tvorba produktu CR, průvodcovství, seminář zaměřený na volitelný předmět státní maturity (matematika, informatika, společenskovědní základ), modul odborné a modul učební praxe.

Nepovinné vyučovacích předměty (otevírají se při minimálním počtu 10 zájemců): konverzace z anglického jazyka, konverzace z německého jazyka, dle požadavků 3. cizí jazyk, fiktivní firma, modelové situace v CR, zeměpisný seminář, sportovní hry. Dle požadavků žáků lze otevřít i další nepovinné předměty.

Zvláštní pozornost je věnována odborné praxi, která ve 2. a 3. ročníku probíhá v podobě průvodcovské praxe v rámci Moravy. Žáci se na vlastní kůži přesvědčí o úskalích, náročnosti i zajímavosti průvodcovského povolání.

Pozn.: Konkrétní učební osnovy jsou k dispozici na ředitelství školy.


ŠVP: 03 Podnikání na kapitálových trzích /denní 4leté studium/

Budoucí absolventi jsou připravováni pro banky, pojišťovny, makléřské firmy atp. Prioritu přípravy tvoří matematika, účetnictví, marketing a management, odborné předměty zabývající se bankovnictvím, problematikou kapitálových trhů.

Absolvent získá znalosti o kapitálových trzích a bankovnictví s důrazem na bankovní systém ČR. Orientuje se v problematice daní, je vybaven vědomostmi o burzovním systému, vývoji a současném stavu finančního trhu. Ovládá problematiku bank, jejich legislativy a fungování. Seznamuje se se základními bankovními činnostmi. Je seznámen s vlivem státu na finanční trh, orientuje se v mezinárodním měnovém systému. Je připraven na uvedenou problematiku studiem, které je zaměřeno na právní a ekonomické aspekty podnikání a na spojení firem a kapitálu. Je schopen podílet se na tvorbě podkladů pro finanční plány firmy.

Všeobecné vyučovacích předměty: český jazyk, anglický jazyk (hodinová týdenní dotace 3 4 5 5), německý jazyk (hodinová týdenní dotace 3-3-3-3), dějepis, základy společenských věd, matematika, zeměpis, enviromentální výchova, základy přírodních věd, tělesná výchova, rétorika.

Odborné vyučovacích předměty: ekonomika, právo, právo EU, management, marketing, účetnictví, kalkulace cen, informatika (včetně práce s Internetem), technika administrativy a obchodní korespondence (možnost státní zkoušky z psaní na klávesnici a obchodní korespondence), finanční management, daně a pojištění, propagace, kapitálové trhy a bankovnictví, psychologie obchodního jednání, seminář zaměřený na volitelný předmět státní maturity (matematika, informatika, společenskovědní základ), modul odborné a modul učební praxe.

Nepovinné vyučovacích předměty (otevírají se při minimálním počtu 10 zájemců): konverzace z anglického jazyka, konverzace z německého jazyka, dle požadavků 3. cizí jazyk, hospodářské výpočty, manažerské řízení, řízení lidských zdrojů, fiktivní firma, aplikovaná ekonomie, sportovní hry. Dle požadavků žáků lze otevřít i další nepovinné předměty.

Pozn.: Konkrétní učební osnovy jsou k dispozici na ředitelství školy.


B) Způsob ukončení vzdělávání – stupeň dosaženého vzdělání

ŠVP 01 Podnikatel – řízení malých a středních firem

 • Studium je středním odborným vzděláváním ukončeným maturitní zkouškou podle § 78 a 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.
 • V rámci společné části maturitní zkoušky budou žákyně / žáci povinně maturovat z českého jazyka a literatury (předpoklad přípravy na úrovni „Z“, u nadaných žáků na úrovni „V“), z volitelného cizího jazyka (AJ - předpoklad přípravy na úrovni „Z“, u nadaných žáků na úrovni „V“, NJ - předpoklad přípravy na úrovni „Z“). Škola připravuje studující tak, aby si v rámci společné části maturitní zkoušky mohli dále vybrat jeden ze tří předmětů: matematiku, občanský a společenskovědní základ, informatiku. 
 • V rámci profilové části maturitní zkoušky budou žákyně / žáci konat ústní zkoušku ze skupin odborných předmětů sk. 1 - právo a účetnictví, sk. 2 – management, marketing, ekonomika; skládat praktickou maturitní zkoušku formou komplexní písemné práce nebo projektu s obhajobou (účetnictví) – o formě rozhoduje ředitel školy.
 • Žákyně / žák může dále vykonat nepovinné maturitní zkoušky, volit může podle vlastního zájmu z nabídky stanovené ředitelem školy.
 • Absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce.

ŠVP 02 Podnikání v cestovním ruchu

 • Studium je středním odborným vzděláváním ukončeným maturitní zkouškou podle §§ 78 a 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.
 • V rámci společné části maturitní zkoušky budou žákyně / žáci povinně maturovat z českého jazyka a literatury (předpoklad přípravy na úrovni „Z“, u nadaných žáků na úrovni „V“), z volitelného cizího jazyka (AJ - předpoklad přípravy na úrovni „Z“, u nadaných žáků na úrovni „V“, NJ - předpoklad přípravy na úrovni „Z“). Škola připravuje studující tak, aby si v rámci společné části maturitní zkoušky mohli dále vybrat jeden ze tří předmětů: matematiku, občanský a společenskovědní základ, informatiku. 
 • V rámci profilové části maturitní zkoušky budou žákyně / žáci konat ústní zkoušku ze skupin odborných předmětů sk. 1 – právo a účetnictví, sk. 2 - marketing, průvodcovství, technika služeb cestovního ruchu, zeměpis a geografie cestovního ruchu; skládat praktickou maturitní zkoušku formou komplexní písemné práce nebo projektu s obhajobou (tvorba produktu CR a jeho kalkulace) – o formě rozhoduje ředitel školy.
 • Žákyně / žák může dále vykonat nepovinné maturitní zkoušky, volit může podle vlastního zájmu z nabídky stanovené ředitelem školy.
 • Absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce.

ŠVP 03 Podnikání na kapitálových trzích

 • Studium je středním odborným vzděláváním ukončeným maturitní zkouškou podle §§ 78 a 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.
 • V rámci společné části maturitní zkoušky budou žákyně / žáci povinně maturovat z českého jazyka a literatury (předpoklad přípravy na úrovni „Z“, u nadaných žáků na úrovni „V“), z volitelného cizího jazyka (AJ - předpoklad přípravy na úrovni „Z“, u nadaných žáků na úrovni „V“, NJ - předpoklad přípravy na úrovni „Z“). Škola připravuje studující tak, aby si v rámci společné části maturitní zkoušky mohli dále vybrat jeden ze tří předmětů: matematiku, občanský a společenskovědní základ, informatiku. 
 • V rámci profilové části maturitní zkoušky budou žákyně / žáci konat ústní zkoušku ze skupin odborných předmětů sk. 1 – právo a účetnictví, sk. 2 – management, marketing, finanční management, kapitálový trh a bankovnictví; skládat praktickou maturitní zkoušku formou komplexní písemné práce nebo projektu s obhajobou (účetnictví, kapitálový trh a bankovnictví, finanční management) – o formě rozhoduje ředitel školy.
 • Žákyně / žák může dále vykonat nepovinnou maturitní zkoušku (max. 4), volit může podle vlastního zájmu z nabídky stanovené ředitelem školy a z nabídky MŠMT.
 • Absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce.