KALENDÁŘ AKCÍ
všechny akce...

TOPlist

 

jméno: heslo: Uživatel: NEPŘIHLÁŠEN

Náplň činnosti

Školská rada podle § 168 úplného znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Školská rada se

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, 
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, 
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, 
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, 
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce, 
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. 

O schválení dokumentů uvedených v odstavci b) až d) rozhodne školská rada do jednoho měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do jednoho měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci b) až d) do jednoho měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel. 

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.