KALENDÁŘ AKCÍ
všechny akce...

TOPlist

 

jméno: heslo: Uživatel: NEPŘIHLÁŠEN

EU peníze SŠ - zpracované DUMy 1

Škola je od 1. srpna 2012 zapojena do dvouletého dotačního projektu EU OPVK "EU peníze do SŠ".
V rámci realizace projektu budou zpracovány didaktické učební  materiály (tzv. DUMy), které mají pedagogům školy pomoci zkvalitnit výuku především matematiky, zeměpisu a vybraných odborných předmětů. Současně došlo i ke zlepšení ICT vybavení školy, vč. prezentačních technologií.

Přehled zpracovaných a ověřených DUMů ve výuce:

MATEMATIKA - níže uvedené materiály si můžete e-mailem vyžádat na adrese: vemolova@sspodnikani-vyskov.cz
MAT01 - formát PPTX Představení číselných oborů, způsobu jejich označením, použití uvedených druhů čísel a zařazování čísel do jednotlivých číselných oborů.

MAT02 - formát DOCX Pomůcka na procvičování označení číselných množin (číselných oborů) a zařazování čísel do těchto oborů. Rozšířením okruhu otázek lze zopakovat i pojmy periodické číslo, ryze periodické číslo, desetinné číslo, smíšené číslo, zlomek v základním tvaru, …

MAT03 - formát PPTX Znaky dělitelnosti pro některé z přirozených dělitelů, rozdíl mezi prvočísly a složenými čísly, prvočíselný rozklad složeného čísla.

MAT04 - formát PPTX Určení největšího společného dělitele dvou a více čísel a využití tohoto pojmu při úpravě zlomků na základní tvar a úpravě výrazů. Prezentace je doplněna zápisem ve formě pracovního listu MAT04b (formát DOCX).

MAT05 - formát PPTX Určení nejmenšího společného násobku dvou a více čísel a využití těchto pojmů při převodu zlomků na společného jmenovatele a úpravě výrazů. Prezentace je doplněna zápisem ve formě pracovního listu MAT04b (formát DOCX).

MAT06 - formát PPTX Využití pojmů největší společný dělitel a nejmenší společný násobek při řešení slovních úloh. Prezentace je doplněna pracovním listem MAT06b (formát DOCX).

MAT07 - formát PPTX Definice množiny, terminologie, způsob zápisu, různé způsoby zadání množiny.

MAT08
- formát DOCX Pomůcka na procvičování operací s množinami, jejich definice, označení, význam. Součástí materiálu je i prezentace MAT08b, pomocí které je možné se studenty kontrolovat správné odpovědi.

MAT09
- formát PPTX Použití množinových pojmů a operací s množinami při řešení slovních úloh.

MAT10
- formát PPTX Zakreslení intervalu na reálnou osu, operace s intervaly, tj. určení sjednocení a průniku intervalů.


MAT11
- formát DOCX Pracovní list je koncipován do úvodní hodiny jako připomenutí témat přímá a nepřímá úměra. Žák se zde seznámí s pojmy a naučí se rozpoznávat závislé veličiny ve slovních úlohách a stanovit typ úměrnosti bez toho, aby zadané úlohy prozatím řešil.


MAT12
- formát PPTX Křížovka k opakování základních matematických pojmů z oblasti číselných množin, nsn a NSD, množin, intervalů, přímé, nepřímé úměry a poměru. Křížovka v textové podobě je doplněna i prezentací MAT12b, kde je možné se studenty kontrolovat správné řešení (formát PPTX).


MAT13
- formát PPTX Využití poměru a postupného poměru při řešení úloh (zvětšení, zmenšení v poměru, rozdělení celku v poměru, měřítko mapy, slovní úlohy).


MAT
14 - formát PPTX Na vzorových příkladech objasněn postup řešení úloh na přímou a nepřímou úměru s využitím trojčlenky a složené trojčlenky. Prezentace je doplněna zápisem ve formě pracovního listu MAT14b (formát DOCX).


MAT
15 - formát PPTX Řešení úloh přímé a nepřímé úměry s využitím trojčlenky. Součástí jsou i příklady se změnou podmínek a slovní úlohy z reálného života. Prezentace je doplněna pracovním listem VY_32_INOVACE_MAT15b.docx).


MAT16
- formát PPTX Student si připomene pojem procento, jeho zavedení, zápis a využití v praxi, různými způsoby řeší úlohy na zjištění procent, části celku nebo základu.


MAT17
- formát PPTX Použití procent při řešení slovních úloh.

MAT18 - formát PPTXStudent se seznámí s pojmem promile, jeho zavedením, zápisem, souvislostí s procenty a využitím v praxi.

MAT19
- formát DOCX Pracovní list, který studenty seznámí s pojmem mocnina, důvodem jejího zavedení a základními vzorci pro počítání s mocninami s přirozeným exponentem.


MAT
20 - formát DOCX Pracovní list, který studenty seznámí s rozšířením pojmu mocnina i pro nulový a záporný exponent, i nadále procvičují úpravy výrazů s mocninami podle základních vzorců.


GEOMETRIE - níže uvedené materiály si můžete e-mailem vyžádat na adrese: vemolova@sspodnikani-vyskov.cz
GEO01
- formát XLSX Pomůcka vytvořená v programu MS Excel, kterou lze využít k výpočtu a zakreslení dvou základních typů úloh na téma „vzdálenost 2 bodů v rovině“. Součástí výpočtů je i zakreslení situace do náčrtku, kde lze sledovat, jaký vliv má na řešení úlohy změna zadávaných souřadnic.

GEO02
- formát XLSX Pomůcka vytvořená v programu MS Excel, kterou lze využít k výpočtu a zakreslení dvou základních typů úloh na téma „střed úsečky v rovině“. “. Součástí výpočtů je i zakreslení situace do náčrtku, kde lze sledovat, jaký vliv má na řešení úlohy změna zadávaných souřadnic.

GEO03
- formát XLSX Pomůcka vytvořená v programu MS Excel, kterou lze využít k zakreslení vektoru do kartézské soustavy souřadnic a výpočtu jeho délky ze znalosti jeho souřadnic a k objasnění grafického a početního sčítání vektorů. Součástí výpočtů je i zakreslení situace do náčrtku, kde lze sledovat, jaký vliv má na řešení úlohy změna zadávaných souřadnic.

GEO04 -
formát DOCX Pracovní list zaměřený na procvičování základních operací s vektory, tj. určení jejich souřadnic pomocí krajních bodů, určení délky vektoru, sčítání, odčítání, násobení skalárem.

GEO05
- formát XLSX Pomůcka vytvořená v programu MS Excel, kterou lze využít k zakreslení dvou vektorů a výpočtu jejich odchylky (úhlu) pomocí skalárního součinu. Součástí výpočtů je i zakreslení situace do náčrtku, kde lze sledovat, jaký vliv má na řešení úlohy změna zadávaných souřadnic.

GEO06 - formát XLSX Pomůcka vytvořená v programu MS Excel, kterou lze využít k výpočtu délek stran a stanovení velikosti jeho vnitřních úhlů ze znalosti souřadnic vrcholů daného trojúhelníka. Jeden z listů ukazuje podrobný výpočet včetně zakreslení situace do náčrtku, na dalším se ukazují jen výsledky a lze použít pro kontrolu správností řešení domácího úkolu samotnými studenty.

GEO07 - formát XLSX Pomůcka vytvořená v programu MS Excel, kterou lze využít k výpočtu skalárního součinu vektorů v rovině nebo prostoru a určení vektorového a smíšeného součinu prostorových vektorů a jejich aplikacím při výpočtu obsahů a objemů. Součástí materiálů je i shrnutí využití uvedených součinu při určování kolmosti vektorů, obsahu rovnoběžníku a trojúhelníku a výpočtu objemů rovnoběžnostěnu, trojbokého hranolu, čtyřbokého a trojbokého jehlanu, včetně náčrtků těchto těles.

GEO08 - formát DOCX Součástí pracovního listu jsou příklady zaměřené na procvičování skalárního, vektorového a smíšeného součinu vektorů a jejich aplikací při určování odchylek, ploch a objemů.

GEO09 - formát XLSX Pomůcka vytvořená v programu MS Excel, kterou lze využít k ukázce využití parametrického vyjádření přímky v rovině, stanovení několika bodů ležících na přímce a ověření, zda zadaný bod X na přímce zadané parametrickým vyjádřením leží nebo ne. Součástí materiálů je i náčrt dané situace, tj. zadané přímky p a bodu X a všech vypočtených bodů ležících na přímce p.

GEO10 - formát DOCX Pracovní list zaměřený na opakování parametrického vyjádření přímky v rovině a objasnění nového tématu„ Vzájemná poloha přímek zadaných parametrickými rovnicemi (v rovině)“. Součástí je i několik příkladů na samostatné procvičování studenty.

GEO11 - formát DOCX Pracovní list zaměřený na souhrnné procvičování před čtvrtletní prací (základních operace s vektory, využití součinů při výpočtech úhlů, ploch a objemů, parametrická rovnice přímky v rovinně).

GEO12 - formát XLSX Pomůcka vytvořená v programu MS Excel, kterou lze využít k ukázce využití obecné rovnice přímky v rovině, stanovení několika bodů ležících na přímce a ověření, zda zadaný bod X na přímce zadané obecnou rovnicí leží nebo ne. Součástí materiálů je i náčrt dané situace.

GEO13 - formát XLSX Pomůcka vytvořená v programu MS Excel, kterou lze využít při řešení vzájemné polohy přímek v rovině. Listy jsou připraveny podle typu zadání přímky (obecné či parametrické vyjádření). Součástí výpočtu je určení odchylky přímek, příp. nalezení společných bodů. Součástí materiálů je i náčrt dané situace.

GEO14 - formát XLSX Pomůcka vytvořená v programu MS Excel, kterou lze využít při objasnění výpočtu vzdálenosti bodu od přímky v rovině. Kromě výpočtu pomocí vzorce je zde naznačena i možnost výpočtu pomocí matematických pojmů, které už studenti znají (nalezení kolmice jdoucí bodem k zadané přímce, stanovení průsečíku kolmice a přímky a určení vzdálenosti jako vzdálenost bodu A od průsečíku P. Součástí materiálů je i náčrt dané situace.

GEO15
- formát DOCX Pracovní list zaměřený na souhrnné procvičování problematiky přímek v rovině zadaných parametrickým nebo obecným vyjádřením. Určování jejich vzájemné polohy, hledání společných bodů, odchylek a vzdáleností bodu od přímky.
Příklady, které nebudou spočítány v hodině, dopočítají studenti za domácí úkol.

GEO16 - formát DOCX Pracovní list, ve kterém je zavedena středová rovnice kružnice. Součástí jsou jednoduché příklady na rozpoznání středové rovnice kružnice, její zápis podle požadavků, stanovení zda bod leží či neleží na kružnici.

GEO17 - formát DOCX Pracovní list, ve kterém je odvozena obecná rovnice kružnice ze středové rovnice. Procvičován je i opačný postup převedení obecné rovnice na středovou a ověření, zda se jedná o rovnici kružnice.

GEO18 - formát DOCX Pracovní list, ve kterém je z planimetrie zopakována teorie k tématu vzájemná poloha přímky a kružnice a vše je doplněno matematickým výpočtem z pohledu analytické geometrie.

GEO19 - formát DOCX Pracovní list, ve kterém jsou uvedeny pojmy týkající se další kuželosečky – elipsy. Kromě základní terminologie je zde zavedena i její středová rovnice a její zápis podle elipsy zakreslené na obrázku.

GEO20 - formát DOCX Pracovní list, ve kterém je odvozena obecná rovnice elipsy ze středové rovnice. Procvičován je i opačný postup převedení obecné rovnice na středovou a ověření, zda se jedná o rovnici elipsy.

FUNKCE - níže uvedené materiály si můžete e-mailem vyžádat na adrese: vemolova@sspodnikani-vyskov.cz
FCE01
- formát DOCX Pracovní list zaměřený na procvičování exponenciálních funkcí, rozpoznání jejich předpisu, stanovení základu exponenciální funkce, a využití grafu exponenciálních funkcí a jeho vlastností. Součástí pracovního listu jsou i řešené příklady, takže studenti mohou s jejich využitím pracovat samostatně.

FCE02 - f
ormát DOCX Pracovní list zaměřený na procvičování logaritmických funkcí, jejich předpisu, stanovení základu a definičního oboru logaritmické funkce, a využití grafu logaritmických funkcí a jeho vlastností.

FCE03 - formát DOCX Zadání průběžné písemné práce na opakování definice logaritmické funkce, jejího grafu a úprav výrazů obsahující logaritmy pomocí vzorců

FCE04 - formát DOCX Pracovní list zaměřený na zavedení pojmu funkce a základní terminologie spojené s tímto tématem (definiční obor, obor hodnot, graf, funkční hodnota).


FCE05
- f
ormát DOCX Sada obrázků, z nichž jen některé vyhovují definici pojmu funkce - umožňují k procvičování určení funkce, případně zdůvodnění, proč se o funkci nejedná.


FCE06
- f
ormát DOCX Pracovní list zaměřený na určování definičního oboru z grafu i přepisu funkce a jeho zápis pomocí množinové symboliky či intervalů.

FCE07 - formát DOCX Pracovní list zavádějící monotónnost funkce, tj. funkce rostoucí, klesající, nerostoucí, neklesající.

FCE08 - formát DOCX Pracovní list opakuje pojmy z minulých hodin (určení definičního oboru z předpisu a grafu funkce, určení intervalů monotónnosti). Dále pak zavádí nové pojmy maximum a minimum funkce a procvičuje tyto pojmy na příkladech funkcí zadaných pomocí grafu.

FCE09
- f
ormát DOCX
Pracovní list zavádějící pojem ohraničená (omezená) funkce – funkce omezená shora, funkce omezená zdola, funkce omezená. Ve zbytku hodiny lze pokračovat v souhrnném procvičování dosud probíraných vlastností funkcí na grafech zadávaných vyučujícím. Je možné použít obrázky z materiálu VY_32_INOVACE_FCE05, pokud bude zadáno měřítko nebo význačné hodnoty na osách x a y.,

FCE10 - Formát DOCX Pracovní list, pomocí něhož je v úvodu zopakován pojem ohraničená (omezená) funkce a určování zbylých vlastností funkcí. Jako nová vlastnost je pak zavedeno určování sudosti a lichosti funkce z jejíhp předpisu a grafu.
 

FCE11 - Formát DOCX Sada 20 grafů funkcí s vyznačenými hodnotami na osách, které umožní v rámci souhrnného procvičování určování základních vlastností funkcí, tj. definiční obor, obor hodnot, monotónnost, maximum, minimum funkce, omezenost (ohraničenost), sudost, lichost, příp. další vlastnosti probírané v předchozích hodinách.

FCE12 - Formát DOCX Pracovní list, který studentům představí nejjednodušší z funkcí, a to funkci lineární. Je zaměřen na rozpoznání jejího předpisu, určení koeficientů a a b z předpisu a jejich vliv na podobu grafu funkce. Současně ji zopakují dříve probírané vlastnosti funkcí tím, že je budou určovat u jednotlivých lineárních funkcí.

FCE13 - Formát DOCX Pracovní list, ve kterém si studenti vyzkouší, zda správně pochopili vliv koeficientů na graf lineární funkce a naučí se určovat průsečíky grafu lineární funkce s osami a najít předpis lineární funkce, pokud znají dva body, kterým přímka prochází.

FCE14 - Formát XLSX Pomůcka vytvořená v programu MS Excel, kterou lze využít při objasnění vlivu koeficientů a a b v předpisu f : y = ax + b na graf lineární funkce a stanovení předpisu lineární funkce, známe-li dva body, kterými funkce prochází. Tento materiál mohou studenti využít jako kontrolu správnosti stanovení průsečíků nebo předpisu funkce při výpočtech příkladů z tohoto tématu.

FCE15 - Formát DOCX Pracovní list, který studentům představí další z funkcí – funkci kvadratickou. Je zaměřen na rozpoznání jejího předpisu, určení koeficientů a, b a c z předpisu, stanovení grafu funkce a nalezení vrcholu paraboly. Současně si studenti zopakují dříve probírané vlastnosti funkcí tím, že je budou určovat u kvadratických funkcí.

FCE16 - Formát DOCX Pracovní list, s jehož pomocí se studenti procvičí vlastnosti kvadratických funkcí, náčrty jejich grafů včetně stanovování průsečíků se souřadnicovými osami a zápisu jejich vlastností

FCE17 - Formát XLSX    Pomůcka vytvořená v programu MS Excel, kterou lze využít při objasnění vlivu koeficientů a, b a c v předpisu f : y = ax2 + bx + c na graf kvadratické funkce. Tento materiál mohou studenti využít jako kontrolu správnosti stanovení průsečíků grafu kvadratické funkce se souřadnicovými osami nebo při hledání vrcholu paraboly.

FCE18 - Formát DOCX    Pomocí pracovního listu se studenti seznámí s nejjednodušší lineární lomenou funkcí – nepřímou úměrou, jejím předpisem a grafem.

FCE19 - Formát DOCX    Pracovní list seznámí studenty s obecným předpisem lineární lomené funkce, jejím grafem, naučí se převést základní tvar předpisu funkce do podoby, odkud zjistí pozici asymptot a umístění ramen hyperboly. Současně zpřesní graf funkce díky stanovení průsečíků grafu funkce s osami souřadnic.

FCE20 - Formát DOCX    Pracovní list procvičující látku předchozích hodin, tj. nepřímou úměru a lineární lomenou funkci.