KALENDÁŘ AKCÍ
všechny akce...

TOPlist

 

jméno: heslo: Uživatel: NEPŘIHLÁŠEN

Historie

Na jaře roku 1992 byly Soukromou střední podnikatelskou školou ve Vsetíně zahájeny kroky ke zřízení dceřinné školy ve Vyškově. Pracoviště začalo působit pod názvem "Soukromá střední podnikatelská škola ve Vyškově". Do sítě škol MŠMT ČR byla škola poprvé zapsána 2.9.1992. Výuka se orientovala na čtyřletý studijní maturitní obor 63-99-6/08 "Podnikatel", který zahrnoval tři zaměření: 01 na řízení firem, 02 cestovní ruch, 03 kapitálový trh + bankovnictví. V roce 1994 pak byl statut dceřinné školy změněn na detašované pracoviště SSPoŠ Vsetín s ponecháním názvu "Soukromá střední podnikatelská škola ve Vyškově". 

Na základě vzájemných jednání mezi SSPoŠ Vsetín a SOU stavebním Vyškov škola nalezla v roce 1992 vhodné prostory na Sochorově ulici 15. Současným pronajímatelem prostor je SPŠ a SOU Vyškov. 

Ředitelem školy se stal při jejím založení Ing. Milan Bartes, který zastává tuto funkci i v současnosti. 

První žáci nastoupili do 1. ročníku (byli rozděleni do dvou tříd) v září 1993. Jednalo se o žáky se zaměřením "01 řízení firem". Prvními třídními učiteli se staly PhDr. Vlasta Breburdová a Mgr. Jana Otevřelová. Výuka byla v této době zajišťována externími vyučujícími. V podstatě jedinými stálými zaměstnanci byli ve školním roce 1993/1994 ředitel školy a vedoucí ekonomického úseku Renata Hnízdilová. 

V roce 1994 byli přijati další žáci do nových prvních ročníků, což přineslo řadu personálních změn. Škola především začala budovat stálý pedagogický sbor, přičemž nadále zaměstnávala externí vyučující - zejména pro výuku cizích jazyků a některých odborných předmětů, jež vyžadovaly specializované odborníky z praxe. Vzhledem k růstu počtu studentů a pedagogických zaměstnanců byla zřízena funkce zástupce ředitele školy, kterou od jejího zřízení vykonává PhDr. Miloslav Nekvapil. 

V březnu 1995 proběhl 1. reprezentační ples školy, kterým byla zahájena tradice školních plesů. Tento rok byl vůbec bohatý na různé události. 
K 8.11.1995 se Soukromá střední podnikatelská škola ve Vyškově stala samostatným právním subjektem. Z legislativních důvodů se zřizovatelem stal PaedDr. Karel Kostka - majitel SSPoŠ ve Vsetíně i školy vyškovské. V tomto období byla rovněž navázána spolupráce s partnerskou Obchodní akademií v Rakousku (BHAS/BHAK Amstetten). Světlo světa spatřilo první vydání školního žákovského časopisu SPOŠÁK. Zrodila se i tradice každoročního vyhlašování školní soutěže "O nejlepšího studenta". 

K 1.9.1996 bylo škole opětovně potvrzeno zařazení do sítě škol MŠMT ČR. 

Díky změnám ve školských zákonech muselo vedení školy a její majitel připravit a realizovat další změnu zřizovatele a právní formy školy. 
28.1.1997 byla právní forma změněna na společnost s ručením omezeným (společníky jsou manželé Kostkovi ze Vsetína), což se formálně projevilo i na úpravě názvu školy: "Soukromá střední podnikatelská škola ve Vyškově, s.r.o.". Vzhledem k dané změně škola musela žádat o znovuzařazení do sítě škol MŠMT ČR, které jí bylo uděleno 25.4.1997. V tomto roce došlo také k přejmenování studijního oboru na: 63-41-M Ekonomika a podnikání se zaměřením 013 Podnikatel, přičemž byly zachovány specializace "01 řízení firem", "02 cestovní ruch" a "03 kapitálový trh + bankovnictví". 
V květnu 1997 maturovali první absolventi školy. 

V září 1998 začali na škole studovat první žáci specializace "03 kapitálový trh + bankovnictví" a od září 1999 i specializace "02 cestovní ruch". V současné době jsou na škole zastoupeni žáci všech studijních specializací. Žáci studují ve čtyřech ročnících a celkově ve 4 třídách. 

Zatím poslední znovuzařazení do sítě škol MŠMT ČR proběhlo 1.2.1999 a je platné až dosud. Po roce 2000 došlo také na základě rozhodnutí MŠMT ČR ke změně názvu studijního oboru na název 63-41-M/013 Podnikatel a výše uváděné specializace se staly studijními zaměřeními. 
V roce 2000 byla také zahájena tradice lyžování o jarních prázdninách - střídavě v Rakousku a Itálii. Škola také začala organizovat poznávací aktivity žáků v zahraničí. 

Ve školním roce 2005/2006 škola zahájila první výměny žáků v rámci programu EU Leonardo a to ve spolupráci s BHAS/BHAK Amstetten (Rakousko). 

Na základě změn ve školském zákoně škola byla nucena iniciovat změnu svého názvu, který byl zapsán do rejstříku školy dne 15.3.2006. K poslední změně názvu dochází z organizačních důvodů v lednu 2009. Tento název je dosud platný. První pololetí roku 2006 bylo spojeno i se změnou majitelů - zřizovatelů školy. Jimi se stali Ing. et Ing. M. Kobliha senior a Ing. M. Kobliha jun. 

K 1.9.2006 proběhlo přestěhování školy do nových prostor a to na Brněnskou 17. 

S účinností od 1.9.2007 má škola nově povolenu výuku studijního oboru s maturitou 63-41-M/006 Obchodně podnikatelská činnost: 

a) forma večerního 4letého studia
b) forma dálkového 5letého studia 

V důsledku zaváděné kurikulární reformy v českém školství došlo k překlopení stávajícího studijního oboru 63-41-M/013 Podnikatel na rámcový vzdělávací program (dále jen RVP) 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (č.j. 13 370/2008-21). Podle tohoto RVP škola začíná vyučovat žáky počínajíc 1. ročníkem školního roku 2009/2010. 

Pro nový RVP škola připravila následující školní vzdělávací programy (dále ŠVP) maturitního studia: 

  • ŠVP 01 Podnikatel - řízení malých a středních firem: 4-leté denní maturitní studium po ZŠ 
  • ŠVP 02 Podnikání v cestovním ruchu: 4-leté denní maturitní studium po ZŠ 
  • ŠVP 03 Podnikání na kapitálových trzích: 4-leté denní maturitní studium po ZŠ 
  • ŠVP 01/V Podnikatel - řízení malých a středních firem: 4-leté večerní maturitní studium po ZŠ a SOU 
  • ŠVP 01/D Podnikatel - řízení malých a středních firem: 5-leté dálkové maturitní studium po ZŠ a SOU 

1.2.2012 se stal ředitelem školy Ing. et Ing. Miloš Kobliha.

K 1.9.2012 proběhlo přestěhování školy do nových prostor a to na Purkyňovu 39.

Během celého svého vývoje se škola profiluje jako malá "rodinná" škola s menším počtem žáků a snahou zajistit tak vhodnou atmosféru pro komunikaci učitelů a žáků, vhodné podmínky pro individuální přístup vyučujících k žákům. 
Typickým rysem je úsilí vedení školy a celého pedagogického sboru udržet odpovídající náročnost studia tak, aby absolventi nejen dobře odmaturovali, ale do praxe si odnesli odpovídající znalosti a našli tak vhodné uplatnění na trhu práce.

Od školního roku 2013/2014 připravuje škola výuku i denního dvouletého nástavbového maturitního studia pro vyučence SOU - obor 64-41-L/51 Podnikání.